Es Art Marc Gichin Funakoshi - Karate Do, Gichin Funakoshi MI Camino, Autobiografia